An opportunity to change everyone's lives together.

Looking for colleagues to join us at Partnerhub journey to make dreams a reality by combining various services into one.

ตำแหน่ง : Lawyer

ยังไม่มีการเปิดรับในตำแหน่งดังกล่าว

หน้าที่/รายละเอียดงาน

– จัดทำหนังสือเพื่อติดต่อกับหน่วยราชการต่าง ๆ หรือ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
– จัดทำเอกสารทางคดี,ร่างหนังสือสัญญาต่างๆ
– นำเสนอรายงานการสืบพยานแก่ผู้บังคับบัญชา
– ร่างฟ้องคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา ตามที่ได้รับมอบหมาย
– ประสานงานกับทีมในการตรวจเอกสารสัญญาต่างๆ
– ให้คำปรึกษาผู้บริหารเกี่ยวกับข้อกฎหมายของไทย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
– มีประสบการณ์ในการว่าความทั้งคดีแพ่งและอาญารวมกันไม่น้อยกว่า 10 คดี
– มีความซื่อสัตย์และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
– มีประสบการณ์ทำงานในบริษัท หรือสำนักงานกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 3 ปี
– มีใบอนุญาตว่าความ

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท พาร์ทเนอร์ฮับ จํากัด 748 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.

ช่องทางการติดต่อ

วิธีการสมัคร

ส่งresume และ portfolio สมัครผ่านอีเมล์ [email protected] หรือ
(Line) : คลิก https://lin.ee/Efg5foE ID LINE @802ufakj
เป็นภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ ให้ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และเงินเดือนที่คาดหวัง