An opportunity to change everyone's lives together.

Looking for colleagues to join us at Partnerhub journey to make dreams a reality by combining various services into one.

ตำแหน่ง : Site Engineer

ยังไม่มีการเปิดรับในตำแหน่งดังกล่าว

หน้าที่/รายละเอียดงาน

– ประสานงาน ตรวจสอบและควบคุมงานที่ไซต์งานก่อสร้าง/งานปรับปรุงให้ถูกต้องตามแบบ ตาม specs.
ตามลำดับของงาน เพื่อให้งานแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพและตามกำหนดเวลา
– ตรวจสอบแบบโครงสร้าง และงานสถาปัตย์ clear สรุปแบบก่อสร้างให้ตรงกับงานก่อสร้างจริง
– ถอดรายการวัสดุ แก้ไข/ปรับเปลี่ยนแบบ ทำ shop drawing ตามความจำเป็น
– วางแผนงานก่อสร้าง และ ถอดปริมาณงาน
– ดูแลความปลอดภัยในการทำงาน
– ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมงานโครงการที่รับผิดชอบ โดยดูแลและควบคุมงานร่วมกันกับโฟร์แมนเพื่อดำเนินงานก่อสร้างและคอยติดตามให้
ทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาในแต่ละช่วงของงวดงาน
– รายงานสถานะความคืบหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชาเป็นประจำ
– ตรวจสอบสถานะของวัสดุคงเหลือ เครื่องมือและอุปกรณ์ ประสานงานระหว่างโฟร์แมนกับผู้จัดการโครงการ
เพื่อให้มีการขอซื้อและเบิกของใช้/วัสดุสิ้นเปลือง และการส่งของมาให้พร้อมใช้งานในแต่ละช่วงเวลา
– ประสานงานและร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน้างานก่อสร้างกับสำนักงานของบริษัท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า เกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
– ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
– ใบประกอบวิชาชีพ สามัญวิศวกร
– สามารถจัดการงานต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ และรวดเร็ว
– ใช้โปรแกรมพื้นฐานด้านการออกแบบได้ เช่น AutoCAD
– มีความรู้เกี่ยวกับด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆเป็นอย่างดี
– สามารถถอดแบบ boq ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท พาร์ทเนอร์ฮับ จํากัด 748 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.

ช่องทางการติดต่อ

วิธีการสมัคร

ส่งresume และ portfolio สมัครผ่านอีเมล์ [email protected] หรือ
(Line) : คลิก https://lin.ee/Efg5foE ID LINE @802ufakj
เป็นภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ ให้ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และเงินเดือนที่คาดหวัง